NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Opodatkowanie przedszkoli

2017-09-06 08:51:44

Regulacje prawne

Osoby, które decydują się na prowadzenie niepublicznego przedszkola bardzo chętnie korzystają z dotacji, jakie oferują gminy na działalność oświatową. Umożliwia to ustawa o systemie oświaty. To co szczególnie interesuje chcących rozpocząć taką działalność, to jakie wydatki związane z prowadzeniem przedszkola mogą być finansowane z dotacji. Tę kwestię reguluje art. 90 ust. 3d tej samej ustawy. Określa ona również, że prowadzenie niepublicznego przedszkola jest działalnością podjętą w celu zarobkowym, która jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, co klasyfikuje ją do kategorii pozarolniczej działalności gospodarczej, na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednak działalność przedszkola finansowana jest wyłącznie z dotacji, ponoszone koszty są zwolnione z opodatkowania.  

Wydatki związane z prowadzeniem placówki

Od 2014 roku prawo umożliwia wydawanie środków pochodzących z dotacji na wynagrodzenie osoby prowadzącej placówkę, w przypadku gdy jednocześnie jest ona jej dyrektorem. Co istotne, od 2017 wynagrodzenia te podlegają opodatkowaniu. W praktyce wszelkie pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkola, kwalifikują się jako możliwe do pokrycia z dotacji, poza wydatkami majątkowymi. Przepisy określają listę wydatków w sposób na tyle ogólny, że tak naprawdę od organu kontrolującego zależy ocena, czy zostaną one zakwalifikowane do podlegających dotacji. Istnieje kilka przykładów wydatków, które każdorazowo nie są uznawane za podlegające finansowaniu ze środków państwowych. Są to przede wszystkim wydatki związane z reklamami, czy wyżywieniem dzieci, w przypadku gdy rodzice wpłacają placówce składki na ten cel. Wydatki poniesione z tytułu utrzymania samochodu, jak np. paliwo, są równie często kwestionowane – istnieje jednak możliwość udowadniania, że korzystanie z pojazdu jest bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.

Zadania prowadzącego przedszkole

Na mocy ustawy o systemie oświaty, za działalność przedszkola niepublicznego odpowiada organ prowadzący, którym jest właściciel.  Za wykonywanie działań podlegających mu z tytułu prowadzenia placówki, nie może on pobierać wynagrodzenia. Art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty szczegółowo wymienia listę zadań.  Zaliczają się do nich m.in.: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej i finansowej; wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy właściciel zdecyduje się na pełnienie jednocześnie roli dyrektora przedszkola, działalność w tym zakresie może wiązać się z pobieraniem wynagrodzenia. Ustawa o systemie oświaty określa również zadania mieszczące się w zakresie kompetencji dyrektora placówki (art. 39 ust.1).

Jeśli zakładają Państwo działalność związaną z prowadzeniem niepublicznej placówki oświatowej i w związku z tym mają więcej pytań, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Cafe Finance.

 

 

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: