NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Nowelizacja ustawy o CIT i PIT. Co przyniesie przedsiębiorcom?

2017-11-30 09:24:10

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

 1. Minimalny podatek dochodowy od osób posiadających nieruchomości komercyjne – właściciele budynków usługowych, lokali handlowych czy powierzchni biurowych, których wartość początkowa przekracza 10 milionów złotych, zapłacą podatek w wysokości 0,035% początkowej wartości nieruchomości.
 2. Wydatki niematerialne, korzystanie z WNiP (wartości niematerialne i prawne) oraz znaku towarowego – podatnicy, których koszty pośrednie na usługi niematerialne i usługi związane z tzw. WNiP (doradztwo prawne, reklamowe czy opłaty za korzystanie ze znaków towarowych) przekraczają 3 miliony złoty, zostaną objęci limitem wydatków. Warto zaznaczyć, iż ustawodawca uzależnia limit od faktu wydatkowania pośredniego lub bezpośredniego na rzecz podmiotów powiązanych lub mających swoją siedzibę w tzw. „rajach podatkowych”. Limit będzie wynosić 5% wskaźnika amortyzacji EBIDTA[1]. Nie dotyczy on transakcji opartych na porozumieniu cenowym APA.
 3. Podział poprzez wydzielenie – podczas podziału majątku spółki, koszty uzyskania przychodu zostaną ustalone od wartości akcji spółki. Dla przedsiębiorców oznacza to brak możliwości optymalizacji przez wydzielenie (wydzielenie ZCP, czyli zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pozostanie neutralne).
 4. Z 3 500 do 10 000 zł zostanie podniesiony limit wartości trwałych lub WNiP, które umożliwiają jednorazowe zaliczenie wydatków na w/w do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to podwyższenie kwoty jednorazowej amortyzacji. Zmiana jest ukłonem w stronę małych i średnich przedsiębiorców.
 5. Ustawodawca wprowadza także zmiany dotyczące opodatkowania Zagranicznych Spółek kontrolnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

 1. Nowela wyodrębnia dwa rodzaje zysków - kapitałowe oraz z działalności gospodarczej i z działów specjalnych w produkcji rolnej. Ustawodawca uniemożliwia łączenie zysków i strat z różnych źródeł przez jednego podatnika. W tej sytuacji przedsiębiorcy nie będą mogli kompensować strat, które ponieśli prowadząc działalność gospodarczą, z zyskami przynoszonymi np. z dywidendy. Podatnicy będą musieli wykonywać podwójne kalkulacje zysków i strat – dla tych pochodzących z zysków kapitałowych oraz tych wynoszonych z pozostałych źródeł.
 2. Koszty finansowania dłuższego - nadwyżka z różnicy między odsetkami zapłaconymi przez podatnika a uzyskanym przychodem z odsetek (finansowanie dłuższe), zostanie ograniczona do 30% wskaźnika EBIDTA. Ograniczenie to będzie miało zastosowanie w przypadku finansowania przekraczającego 3 mln. zł. Ograniczenie obejmie (poza obecnymi) także – koszty zabezpieczenia zobowiązań, części odsetkowe rat leasigowych, prowizje za finansowanie oraz kary i odsetki.
 3. Nowelizacja ma również zapobiec unikaniu opodatkowania wynikającego z aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wymusi to na przedsiębiorcach konieczność oceny ryzyka finansowego takich zabiegów.
 4. Ustawa określa, że odsetki od kredytów, które zostały zaciągnięte w celu sfinansowania zakupu akcji lub udziałów spółki, nie będą mogły zostać uznane za koszty podatkowe.
 5. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej, będzie traktowane jako przychód przedsiębiorcy, który wniósł ten wkład (będzie on rozliczany na zasadach ogólnych).
 6. Nowela zakłada także iż wstępna rata leasingowa oraz same raty leasingu odliczane będą dopiero w momencie ujmowania ich do celów bilansowych.
 7. Niezwykle ważnym zapisem jest nadanie organom podatkowym możliwości szacowania wartości transakcji, w której podmiot świadczył przedsiębiorcy wybrane usługi. Jeśli ich wartość znacznie odbiega od wartości rynkowe,j bez uzasadnionych ekonomicznie przyczyn, odpowiednie instytucje mogą je zakwestionować.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

 1. Przedsiębiorcy coraz częściej obdarowują pracowników akcjami spółki. Taki rodzaj programu motywacyjnego został dostrzeżony przez ustawodawcę, który wprowadził regulację, włączającą przychody uzyskane właśnie w taki sposób, do źródeł przychodu ze stosunki pracy lub działalności wykonywanej osobiście (18 i 32%). Wcześniej programy motywacyjne zaliczane były do źródeł z kapitałów pieniężnych.
 2. Ustawodawca odniósł się także do osób wykonujących działalność twórczą. Dziennikarze, muzycy, programiści będą mogli zwiększyć koszty uzyskania przychodu do 85 528 zł rocznie.

Nowelizacja ustawy o CIT, wprowadza również szereg zmian w stosunku do podatkowych grup kapitałowych:

 1. Kapitał zakładowy niezbędny do stworzenia PGK został obniżony z 1 mln zł do 500 000 zł.
 2. Spółka dominująca w kapitale spółek zależnych, będzie mogła posiadać 75% udziału, zamiast dotychczasowych 95%.
 3. W transakcjach między członkami PGK będą musiały być stosowane warunki rynkowe.
 4. Poziom dochodowości zostanie obniżony z 3% do 2%.
 5. Zgłoszenie umowy o utworzeniu PGK będzie musiało być przedstawione odpowiedniemu organowi w ciągu 45 dni, zamiast dotychczasowych 3 miesięcy.

W świetle nowelizacji ustawy pojawią się także nowe warunki dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych. Od 1 stycznia 2018 roku, aby spółka zagraniczna została uznana za tzw. zagraniczny podmiot kontrolowany, musi spełnić łącznie następujące kryteria:

 1. Polski rezydent podatkowy powinien posiadać (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 50% udziałów w spółce zagranicznej (sumowane są udziały wszystkich udziałowców powiązanych rodzinnie, aż do II stopnia pokrewieństwa).
 2. Spółka osiąga co najmniej 33% przychodów ze źródeł pasywnych (przychodem pasywnym są również przychody z transakcji z podmiotami powiązanymi).
 3. Faktycznie zapłacony podatek w kraju siedziby spółki zagranicznej wynosi mniej niż połowę stawki opodatkowania obowiązującej w Polsce.

Osoby posiadające udziały w spółkach zagranicznych spełniających powyższe kryteria (czyli traktowane jak „zagraniczne podmioty kontrolowane”), są zobowiązane płacić w Polsce podatki od uzyskanego dochodu oraz składać w Polsce deklaracje do urzędu skarbowego, dotyczące posiadania udziałów w takich podmiotach.

 

Zmiany zaproponowane przez Ustawodawcę są dość obszerne i dotyczą różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli nie jesteście Państwo pewni zapisów ustawy lub chcecie Państwo zadać pytania dotyczące zmian – zapraszamy do kontaktu z ekspertami Cafe Finance.

 

 

[1] EBITDA – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: