NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Wypadek przy pracy i przysługujące z tego tytułu świadczenia

2018-01-19 10:10:37

Przysługujące świadczenia

Jeżeli zdarzenie wypadkowe zostanie uznane za wypadek przy pracy, zatrudnionemu lub jego rodzinie przysługuje możliwość skorzystania z szeregu świadczeń. Z funduszu wypadkowego możliwe jest wypłacenie świadczeń jednorazowych o charakterze krótkoterminowym, a także należności, które będą powtarzać się w sposób cykliczny, o specyfice emerytalno-rentowej. Zaliczają się do nich: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Wypadek przy pracy

Wymienione wcześniej świadczenia przysługują pracownikom w określonych sytuacjach. Ustawodawca w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dokładnie określa przesłanki, które muszą  zaistnieć aby dane zdarzenie uznać za wypadek przy pracy. Zdarzenie musi być nagłe, powodowane przyczyną zewnętrzną, musi ono pozostawać w związku z pracą i powodować uraz lub śmierć. Ustawa doprecyzowuje, że musi to nastąpić „podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika: zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”. Dodatkowo do kategorii wypadków przy pracy zalicza się także takie same zdarzenia podczas podróży służbowych, jeśli wystąpiły w czasie wykonywania obowiązków pracowniczych.

 Postępowanie powypadkowe

W przypadku zaistnienia wypadku, osoba poszkodowana powinna niezwłocznie poinformować o tym swojego pracodawcę, o ile jej stan zdrowia na to pozwala. Dokumentem, który dokładnie określa postępowanie w takiej sytuacji jest Kodeks pracy. Pracodawca powinien zapewnić niezwłoczne zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ustalić przyczyny i przebieg zdarzenia. Ustalenia wynikające z takiego dochodzenia, powinny zostać opisane w protokole powypadkowym, który najpóźniej w przeciągu 14 dni od zdarzenia powinien zostać przekazany poszkodowanemu.

Wykluczenia od przyznania świadczeń

Warto jednak wiedzieć, że ustawodawca przewiduje również sytuacje, w których pracownikowi nie będą przysługiwały świadczenia z tytułu wypadku przy pracy. Zalicza się do nich zdarzenia, w których wypadek spowodowany był naruszeniem przepisów dotyczących życia i zdrowia, czy pozostawaniem poszkodowanego pod wpływem szeroko rozumianych środków odurzających. Pracownik nie otrzyma świadczeń również wtedy, gdy nie zostanie przedstawiony protokół powypadkowy lub gdy będzie on zawierał stwierdzenia bezpodstawne.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: